Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Dom wolnostojący

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Krzysztofa Opali sygn. akt V GUp 20/18 of sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki,

1. Prawo własności nieruchomość gruntowej niezabudowanej, objętej księgą wieczystą o numerze KW OP1U/00054025/4 o pow. 5,8601 ha, poł. w Świerczowie, na którą składają się działki, tworzące wspólnie jeden kompleks gruntów z karty mapy 1, obręb Świerczów:

b) Działka nr 241, o pow. 1,2700 ha, za cenę nie niższą niż – 68 800,00 zł.

c) Działka nr 242, o pow. 2,1600 ha, za cenę nie niższą niż – 67 760,00 zł.

d) Działka nr 244/1 o pow. 0,6200 ha, za cenę nie niższą niż – 29 760,00 zł.

e) Działka nr 244/3, o pow. 1,8101 ha, za cenę nie niższą niż – 82 720,00 zł.

Cena sprzedaży całej nieruchomości nie niższa niż 249 040,00 zł,-

2. Prawo własności nieruchomość objętej księgą wieczystą o numerze KW OP1U/00077584/7 w granicach działki nr 243, o pow.0,3600 ha z karty mapy 1, obręb Świerczów, zabudowanej domem jednorodzinnym, o konstrukcji drewnianej (bale drewniane) położoną przy ul. Brzeskiej 2j w Świerczowie, za cenę nie niższą niż 353 360,00zł.

3. Udział 1/2 w nieruchomość objętej księgą wieczystą o numerze KW OP1U/00053554/4 w Goli, w gm. Świerczów, o pow. 1,0900 ha, działka nr 147, z k. mapy 1, obręb Gola za cenę nie niższą niż 17 080,00 zł.

Cena sprzedaży całej działki wynosi: 34 160,00 zł.

4. Udział 1/4 w nieruchomość gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym objętej księgą wieczystą nr OP1U/00062832/3 położonej w Goli, w gm. Świerczów, o pow. 0,4000 ha, działka nr 148/1, z karty mapy 1, obręb Gola za cenę nie niższa niż 42 480,00 zł.

Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna należy składać do dnia 04 listopada 2021r.r. do godziny 12.00 na adres: Biuro Syndyka, 45-010 Opole ul. Szpitalna 4, II piętro, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości Sygn. akt. V GUp 20/18 of nie otwierać – oferta.

Wpłata wadium na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rach.; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 20/18 of”. Wadium uważa się za skutecznie wpłacone do dnia 03 listopada 2021r.

1. Wadium winno być wpłacone:

Dla nieruchomości 1) wadium wynosi 24 904,00 zł.

Dla nieruchomości 2) wadium wynosi 35 336,00 zł.

Dla nieruchomości 3) wadium wynosi 1 780,00 zł.

Dla nieruchomości 4) wadium wynosi 4 248,00 zł

Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy oraz inne informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 10-14, – nr tel. +48 726 264 648,-

Cena: 353 360 zł brutto
Dodano: 12 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Świerczów, Brzeska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]