Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 12.400,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych) nieruchomości obejmującej:
prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w woj. łódzkim, pow. bełchatowski, obręb nr 0004 – Antonina, obejmującej działkę nr 31 o pow. 0,5400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PT1B/00050910/9, przy zachowaniu następujących warunków:
1) uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych; do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1061)
2) oferta pod rygorem jej odrzucenia – powinna zawierać:
a. firmę i siedzibę (w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko i adres zamieszkania, nr pesel oferenta)
b. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji,
c. wskazanie składnika majątkowego, którego oferta dotyczy wraz oferowaną cenę nabycia w wartości netto wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa, niż wskazana cena wywoławcza,
d. zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,
e. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, akceptuje go, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a ponadto także, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne, jak i prawne, które ograniczałyby lub uniemożliwiały zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty,
f. oryginalny podpis oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,
g. oświadczenie, że oferent posiada środki na dokonanie zapłaty oferowanej ceny oraz zapewnienie jednorazowej zapłaty ceny nabycia w takim czasie, by jej pełne otrzymanie mogło być skwitowane przez syndyka w akcie notarialnym,
h. oświadczenie o gotowości przystąpienia do zawarcia umowy w przypadku wygrania konkursu ofert, w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka,
i. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży (konkursu ofert) i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
j. dowód wpłaty wadium,
k. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty,
l. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem.
3) oferty powinny być składane wyłącznie w języku polskim w zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Oferta –Antonina”, nadesłane listem poleconym lub przesyłką kurierską w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 roku na adres: Dorota Borkowska – Syndyk Masy Upadłości, 91-498 Łódź, Okoniowa 7/2, (decyduje data doręczenia na podany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu, ani nie mogą być wariantowe. Uczestnik konkursu ofert jest związany ofertą do upływu terminu wyznaczonego przez syndyka do zawarcia umowy;
4) przystępujący do konkursu pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium na rachunek bankowy o numerze:
89 1140 2004 0000 3202 7183 8350, prowadzony przez syndyka masy upadłości, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej, a więc w kwocie 1.240,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych) i załączyć dowód wpłaty do składanej oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs ofert, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka;
5) otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2021 roku, a rozstrzygnięcie, co do wyboru oferty zostanie stwierdzone protokołem;
6) cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży;
7) wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne i sądowe obciążają nabywcę. Jeśli przepisy ustawy
o podatku VAT to przewidują, do ceny sprzedaży zostanie doliczony odpowiednio podatek VAT. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą pożytki, podatki i inne daniny publiczne przypadające z przedmiotu sprzedaży; świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub po tym dniu;
8) dodatkowe warunki sprzedaży określa regulamin konkursu ofert oraz postanowienie Sędziego Komisarza zezwalające syndykowi na sprzedaż nieruchomości.
Ze składnikiem majątku Upadłego podlegającego sprzedaży oraz dodatkowymi warunkami sprzedaży można się zapoznać po uzgodnieniu terminu (numer telefonu: 725-309-313).

Cena: 12 400 zł brutto
Dodano: 24 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rusiec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]