Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Włodarzewska S.A.

w upadłości z siedzibą w Warszawie

 

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

 

1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, ul. Drawska, obręb 2-03-16, o powierzchni 5.169 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00283146/6, stanowiącej drogę prywatną wraz z urządzonymi miejscami postojowymi.

2. Cena wywoławcza wynosi 1.243.770,00 zł (milion dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych) brutto (w tym podatek VAT).

3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 16 1600 1462 1835 2272 9000 0001, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 208/19 – Warszawa, ul. Drawska (użytkowanie wieczyste)”.

4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 01 lutego 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lutego 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 120, o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu i aukcji złożonych przy piśmie Syndyka z dnia 11 października 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pod sygn. XVIII GUp 208/19.

7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka pod tel. (22) 843 44 12, email: sekretariat@kgkancelaria.pl.

Cena: 1 243 770 zł brutto
Dodano: 18 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ełk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]