Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Jadwigi Wesołowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Igołomi ogłasza sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego: nieruchomości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: nr 1751 i nr 1753/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze porządkowym 19, budynkiem gospodarczym, budynkiem inwentarskim i stodołą położonej w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn, powiat buski, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1B/00056468/2 z wolnej ręki za ceną nie niższą niż 40 % wartości oszacowania, tj. za cenę 111.320,80 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 80/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Jadwiga Wesołowska osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkała w Igołomi – OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt VIII GUp 74/17 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona do Notarialnej Tomasza Kurnickiego i Mateusza Olszewskiego Kancelaria Notarialna sc w Krakowie (30-040) ul. Królewska 23/1 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej w terminie od dnia 21.12.2021 r. r. do dnia 21.01.2022 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 51*******498 0000 8102 0617 5253 do dnia 21.01.2022 r.
II. Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, Sędzią – Komisarzem oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani przedstawicielem upadłego
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności do nieruchomości,
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.
III. Rozpoznanie ofert odbędzie się w Notarialnej Tomasza Kurnickiego i Mateusza Olszewskiego Kancelaria Notarialna sc w Krakowie (30-040) ul. Królewska 23/1 w dniu 25.01.2022 r. o godzinie 10:00.
1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia rozpoznania ofert.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.
6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
7. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej oraz przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bez podania przyczyny.
8. Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
10. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta, lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Przetargu od podpisania umowy.
11. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu.
12. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35 lub udzielane są pod nr tel. (32)260 80 46.

Cena: 111 320 zł brutto
Dodano: 27 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowy Korczyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]