Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Syndyk masy upadłości dłużnika Jana Maziarza -osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest:
prawo własności do nieruchomość gruntowej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 393/27 o powierzchni 0,4876 Ha, zabudowaną budynkiem stacji diagnostycznej i obsługi pojazdów wraz z placem utwardzonym, budynkiem warsztatu naprawczego oraz częścią mieszkalną, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1S/00072950/2.
Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosi 468.551,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku w Kancelarii Syndyka: ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce lub przesłać je na adres kancelarii listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 46.855,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy prowadzony na rzecz masy upadłości Jana Maziarza o numerze:
ING Bank Śląski SA o numerze:
08 1050 1416 1000 0090 8097 3598

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 14 lutego 2022 roku o godz. 12:30, w sali nr XXV.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny.

Cena: 468 551 zł netto
Dodano: 17 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sandomierz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]