Syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

Syndyk Grzegorza Rogali w upadłości konsumenckiej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Nieruchomości lokalowej nr 57, składającej się z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,76 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Orłowicza 17 B, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00153181/2
oraz udziału w wysokości 250/10 000 części w nieruchomości lokalowej składającej się z lokalu niemieszkalnego – hali garażowej nr 79 o pow. użytkowej 1 230,90 m2, położonego w podpiwniczeniu budynku w Olsztynie przy ulicy Orłowicza 17 B, obejmującego wyłączność korzystania z miejsca postojowego nr 13, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00152876/4 za cenę nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. kwotę 337 600 zł.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 z dopiskiem „OFERTA ORŁOWICZA” w terminie do 22 kwietnia 2022 roku do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 roku o godz. 12.10. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie lub e-mailem.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

• imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu i adresem e-mail,

• proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,

• potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 42 200 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. Oddział Olsztyn nr 79 1090 2718 0000 0001 4731 2687.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

W umowie sprzedaży zaoferowana cena zostanie podzielona proporcjonalnie wg wartości szacunkowej sprzedawanych składników, tj. 93,60% oferowanej ceny będzie zaliczone na zakup lokalu mieszkalnego, natomiast 6,40% oferowanej ceny zaliczone zostanie na zakup udziału w hali garażowej.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

1) zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy – w przypadku, gdy różnica między pierwszą a drugą ofertą będzie wynosić mniej niż 1% wartości nieruchomości (4 220,00 złotych),

2) zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje, w tym operat, można uzyskać, pisząc na adres poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu 667-101-617.

Kontakt:
Syndyk Radosław Matys
tel: 667 101 617

Cena: 337 600 zł brutto
Dodano: 10 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]