syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki 3/5 udziału w prawie własności działek, wchodzących w skład nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i dwoma budynkami gospodarczymi, zlokalizowanymi w miejscowości Marcinków, gmina Żarnów, powiat opoczyński, województwo łódzkie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 50, 116, 188, 250, 312, 319 i 347, obręb Marcinków, o powierzchni 3,41 ha.
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi około 49 m 2. Powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych wynosi kolejno około 63 m 2 i 97 m 2, co daje łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych około 160 m 2.,
Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż cena oszacowania 55 811,00 zł.
Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 42 639 74 28 lub 603 945 525 w godz. 10 -15 oraz na stronie galazkaupadlosci.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – sygn. Akt. V GUp 72/16 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 10.05.2021 r. na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211. Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

Cena: 41 859 zł brutto
Dodano: 19 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Marcinków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]