Syndyk sprzeda – Nieruchomość

Opis:

Syndyk PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości w Namysłowie oferuje do sprzedaży

z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa – bazę paliw

Oferta obejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, stanowiącą bazę paliw płynnych, obejmująca następujące składniki m.in.:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 ha, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną własność oraz nieruchomości, urządzenia i wyposażenie zaliczone do infrastruktury integralnej z nieruchomościami, objęte księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych;
nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0, 1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych

z wyłączeniem:

składników majątkowych wymienionych w postanowieniu Sędziego-Komisarza w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GUp 65/17, tj:

– drutu niklowego (nici niklowej) 294 g, 10 szpulek;

– środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych;

– należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, publicznoprawnych i innych;

– serwera IBM;

– dokumentacji i korespondencji upadłego,

za cenę nie niższą niż 1.289.400,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT cena sprzedaży zostanie powiększona o ten podatek).

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach sprzedaży określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: codexline.com, upadlosci24.pl. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 71 322 00 85. Przedmiot sprzedaży oraz dokumenty można oglądać osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

Cena: 1 289 400 zł brutto
Dodano: 27 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Namysłów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]