Syndyk sprzeda nieruchomość Besiekierz Rudny

Opis:

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w drodze przetargu ofertowego zlokalizowaną w obrębie Besiekierz Rudny, gm. Zgierz dz. nr 63, 0,9229 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o nr LD1G/00042408/4.

Cena wywoławcza wynosi 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych)

Na prośbę osoby zainteresowanej operat szacunkowy wraz z regulaminem konkursu ofert zostanie udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną.

Oferty dotyczące niniejszego przetargu oferenci winni składać na adres Kancelarii syndyka: Wojciech Wiśniewski, PWP Wiśniewski, Pomorski sp.k. ul. Sienkiewicza 153 lok. 1, 90-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 r. do godz. 16:00 lub przesłać na w/w adres listem poleconym, przy czym decydująca jest data wpływu oferty, a nie data nadania przesyłki. Na kopercie powinien znajdować się dopisek oferta XIV GUp 536/20.

Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

Sprzedaż następuje w postępowaniu upadłościowym i stosownie do art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości
14 400 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii syndyka.

Cena: 144 000 zł brutto
Dodano: 25 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]