Syndyk sprzeda – nieruchomość biurowa

Opis:

Syndyk masy upadłości BSN Capital Sp. z o.o. w upadłości, w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIX GUp 744/19 (poprz. X GUp 1054/18), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze przetargu pisemnego i aukcji prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 3, w Dzielnicy Ursus, stanowiącą działkę ewidencyjną 145, obręb 1110, 2-11-10, o powierzchni 0,0776 ha, zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 552,7m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1M/382 7/8.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 2.706.300 zł. (słownie: dwa miliony siedemset sześć tysięcy złotych zero groszy).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu/aukcji, w tym jego przedmiotu, Operat szacunkowy oraz pełny Regulamin przetargu pisemnego i aukcji są dostępne są pod numerem telefonu 600 25 25 09 w dni powszednie w godz. od 8 do 16 lub pod adresem e-mail a.malkowska@oirpwarszawa.pl.
Oferty należy przesłać na adres Biura Syndyka ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa, lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, w terminie do dnia 16 marca 2021r. w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zakup nieruchomości XIX GUp 744/19”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty na podany adres, nie zaś stempel pocztowy. W przypadku awizacji przesyłki listowej poleconej, w której nadano ofertę, za datę wpływu uważana będzie data pierwszej próby doręczenia przesyłki.
Oferowana cena nie może być niższa od ceny podanej w ogłoszeniu. Składający ofertę powinien wpłacić na rachunek masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr 83 1090 101 4 0000 00 01 4145 470 3 wadium w kwocie 150.000,00zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dowód wpłaty wadium oferent zobowiązany jest załączyć do składanej oferty.
Oferta pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania winna spełniać wszystkie warunki określone w Regulaminie przetargu i aukcji.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2021r. w Biurze Syndyka o godz. 11.00. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi aukcję. O terminie i miejscu aukcji oraz sposobie jej przeprowadzenia syndyk poinformuje wszystkich oferentów, których oferty zostały przyjęte.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej ceny przed podpisaniem umowy.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Cena: 2 706 300 zł brutto
Dodano: 25 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]