Syndyk sprzeda nieruchomość Bobolice

Opis:

Syndyk masy upadłości Daniela Wojtyli, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości:

1 udział w 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Siodłowice 13a w Bobolicach (gmina Ząbkowice Śląskie), stanowiącej działkę nr 349/5 (AM – 3, obręb nr 0001 – Bobolice, nr jedn. rej.: G90), o powierzchni 0,3100 ha, zabudowaną wolnostojącym budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, o powierzchni zabudowy 731 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00040758/1 za cenę nie niższą niż 18.000 zł netto.

1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 14 czerwca 2021 r.
2. Oferty muszą być zgodne z warunkami Regulaminu Sprzedaży, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty.
3. Oferowaną nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. 713390241, 698934460 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kdp@kdp.net.pl. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 93 1020 5242 0000 2902 0477 3562
5. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 8 do 15.30.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 15 czerwca 2021 r.
7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Cena: 18 000 zł brutto
Dodano: 11 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bobolice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]