Syndyk sprzeda nieruchomość Chropy-Kolonia 2,9974 ha

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chropy – Kolonia 1, 99-200 Poddębice, powiat poddębicki, województwo łódzkie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2/1 i 1/5 o łącznej powierzchni 2,9974 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach prowadzi księgę wieczystą numer SR2L/00019040/3, za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 81 250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 07 marca 2023 roku do godz. 15.50, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 marca 2023 roku, o godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 5 7 3 1 4 0 0 4 5 i adresem e-mail: marciniak . syndyk (a) gmail . com

Cena: 81 250 zł netto
Dodano: 26 stycznia 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chropy-Kolonia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]