Syndyk sprzeda nieruchomość Częstochowa ul. Pużaka

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XIX GUp 1359/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki:

1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Częstochowie przy ul. Pużaka 3 m. 56 o powierzchni użytkowej 47,00 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00133158/5.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 175.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).

Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej.

Oferty należy składać do dnia 24 września 2021 r. na adres biura syndyka: Al. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania.

Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

Cena: 175 000 zł brutto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]