Syndyk sprzeda nieruchomość – Dom wolnostojący Karwik (Warmińsko-Mazurskie)

Opis:

Syndyk Grzegorza Tereszczaka w upadłości konsumenckiej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr 58/13 o powierzchni 0,0862 ha oraz budynku rekreacyjnego o powierzchni 89,20 m2, położonej w miejscowości Karwik, w obrębie Karwik w gminie Pisz, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00041006/5 za cenę nie niższą niż 60% wartości jego oszacowania, tj. kwotę 128 400 zł.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 z dopiskiem „OFERTA KARWIK” w terminie do 22 kwietnia 2022 roku do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 roku o godz. 12.20. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie lub e-mailem.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

• imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu i adresem e-mail,

• proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,

• potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 21 400 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. Oddział Olsztyn nr 35 1090 2590 0000 0001 3733 4974.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Akt notarialny podpisany zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

1) zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy – w przypadku, gdy różnica między pierwszą a drugą ofertą będzie wynosić mniej niż 1% wartości nieruchomości (2 140,00 złotych),

2) zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje, w tym operat, można uzyskać, pisząc na adres poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu 667-101-617.

Kontakt:
Syndyk Radosław Matys

Cena: 128 400 zł brutto
Dodano: 20 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Karwik
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]