Syndyk sprzeda nieruchomość Gołdap ul. Armii Krajowej 38A

Opis:

Syndyk masy upadłości

Bożeny i Grzegorza Siłkowskich w upadłości sygn. akt VIII GUp 329/20, sygn. akt VIII GUp 30/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki

 PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I BUDYNKÓW

stanowiących odrębną nieruchomość, działki o numerach ewidencyjnych 944/23, 944/24, 944/25, 944/26 i 944/27 o łącznej powierzchni 1391 m2, położone przy ul. Armii Krajowej 38A, obręb 02- Gołdap 2 w Gołdapi, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr OL1C/00013818/2 przez Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Przy czym syndyk informuje, iż w skład masy upadłości Bożeny Siłkowskiej wchodzi udział w wysokości ½ ww. prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynków, a w skład masy upadłości Grzegorza Siłkowskiego wchodzi udział ½ ww. prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynków.

1.     Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Gołdapi przy ulicy Armii Krajowej pod numerem 38A, stanowiące działki ewidencyjne o numerach 944/23, 944/24, 944/25, 944/26 i 944/27 o łącznej powierzchni 1391 m2. Budynki w bardzo złym stanie technicznym, przestarzałe technicznie i technologicznie, w opinii biegłego do wyburzenia.

2.     Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.

3.     Cena wywoławcza: 2,00 zł brutto za całe prawo użytkowania wieczystego gruntu i budynków.

4.     Warunki sprzedaży: Szczegółowe warunki sprzedaży określone zostały w regulaminie. Pisemny egzemplarz regulaminu sprzedaży zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

5.     Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 19 października 2021 r. włącznie, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego, al. W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie, nie będzie rozpatrywana.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

6.     Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu w kwocie 20.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy masy upadłości.

7.     Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin można otrzymać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego, al. W. Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, tel.: 577-476-209, e-mail: sekretariat(a), klaudia.kaczmarczyk(a) , w godz. 10:00 – 15:00. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.

8.     Termin otwarcia ofert: Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w „Centrum Żoliborz” w Warszawie pod adresem: Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, sala nr 3, w dniu 22 października 2021 r. o godzinie 10:00.

9.     Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.

Cena: 20 000 zł brutto
Dodano: 27 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gołdap
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]