Syndyk sprzeda nieruchomość grunt. Majdan Nepryski

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku IX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt IX GUp 48/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki:

1. Udziału w wysokości 4/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki ewidencyjne nr 31/2 i 31/3 o łącznej pow. 24109 m2 (2,4109 ha), obręb 8 w miejscowości Majdan Nepryski, gmina Józefów, powiat biłgorajski, województwo lubelskie, dla którego Sąd Rejonowy w Biłgoraju, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1B/00042414/6.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych zero groszy).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych zero groszy).

Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej:

Oferty należy składać do dnia 9 września 2021 r. na adres biura syndyka: Al. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania.

Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

Cena: 17 000 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Majdan Nepryski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]