syndyk sprzeda nieruchomość gruntową

Opis:

SYNDYK – ogłasza IV konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej położonej w gminie Dalików (woj. Łódzkie, powiat poddębicki) działka nr 147/5 , o łącznej pow. 0,0968 ha, za cenę nie niższą niż 7 250 zł. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 42 639 74 28 lub 603 945 525 w godz. 10 -15 oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – sygn. Akt. XIV GUp 390/20 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 24.06.2021 r. na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211.  Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

Cena: 7 250 zł brutto
Dodano: 10 czerwca 2021
Województwo:
Lokalizacja: Sarnówek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]