Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową

Opis:

SYNDYK – ogłasza V konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej, przeznaczonej w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. położoną w gminie Dalików (woj. Łódzkie, powiat poddębicki) składającej się z:
działki nr 147/5 o pow. 0,0968 ha, za kwotę 7 250 zł

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 42 639 74 28 w godz. 10 -15 oraz na stronie galazkaupadlosci.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – sygn. Akt. XIV GUp 390/20 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 124.08.2021 r. na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211. Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

Cena: 7 250 zł brutto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dalików
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]