Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ZAWIADAMIA
O sprzedaży w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu oznaczonym sygnaturą akt VIII GUp 177/20
1. Przedmiotem sprzedaży jest :
Prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w zabudowie zagrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 43/2, 44/7 o pow. ogółem 0,5295 ha, obręb 28 Wiercień, gm. Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie której prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00103519/5.
2. Cena wywoławcza wynosi 78 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
3. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 16 października 2021 roku, godz. 9.30
4. Warunkiem uczestniczenia w procesie sprzedaży jest :
a/ Przesłanie kompletnej oferty w terminie do 15 października 2021 roku , na adres: Kancelaria Syndyka Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, listem poleconym ( decyduje data wpływu oferty, a nie data jej nadania). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego syndyka, z podaniem sygnatury akt „ VIII GUp 177/20” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
b/ przedstawienie, najpóźniej przy otwarciu ofert, lub dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium 10 000,00 PLN (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości : Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, ING Bank Śląski S.A. nr r-ku 52 1050*******000 0091 4701 0392.
Pełny tekst regulaminu sprzedaży oraz operaty szacunkowe dostępne są u syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 60********35.

Cena: 78 000 zł brutto
Dodano: 30 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wiercień
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]