Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Chaberkowo

Opis:

Opis
Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wobec której Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XIX GUp 1395/20 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Chaberkowie, gmina Purda, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00025798/4.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki, udostępnianym w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej: .

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych zero groszy). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych zero groszy).

Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres biura syndyka Jarosława Błachowicza: Al. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wpływu, nie zaś data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do biura syndyka Jarosława Błachowicza wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1395/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Marka Benesza” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w biurze syndyka w dniu 5 maja 2021 r. Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

Cena: 14 000 zł brutto
Dodano: 1 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chaberkowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]