Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową i budynki

Opis:

Syndyk masy upadłości Barbary Garlińskiej (sygn. akt VIII GUp 231/21) oraz Adriana Garlińskiego (sygn. akt VIII GUp 230/21) – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.:

– 1/2 udziału przysługującego upadłej Barbarze Garlińskiej w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poścień, gminie Chorzele (powiat przasnyski, województwo mazowieckie) oznaczonej jako działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342, nr 540 o łącznej powierzchni 5,4200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1P/00012388/2 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 109.000,00 (sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania.

– 1/2 udziału przysługującego upadłemu Adrianowi Garlińskiemu w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poścień, gminie Chorzele (powiat przasnyski, województwo mazowieckie) oznaczonej jako działki: nr 329, nr 332, nr 337, nr 342, nr 540 o łącznej powierzchni 5,4200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 104 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 164 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1P/00012388/2 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 109.000,00 (sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 218.000,00 (dwieście osiemnaście tysięcy złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania.

W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:

1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Poścień – sygn. akt VIII 230/21 oraz sygn. akt VIII GUp 231/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz.14:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 21.800,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych 00/100) do dnia 20 grudnia 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł

nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.

Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Cena: 218 000 zł brutto
Dodano: 18 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poścień
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]