Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną (Górne, gm. Gołdap)

Opis:

Syndyk masy upadłości Anny Roszkowskiej zam. w Gołdapi (sygn. akt VIII GUp 180/21) oraz Delfiny Henryki Wujek zam. w Gołdapi (sygn. akt VIII GUp 229/21) – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.:

– ½ udziału przysługującego upadłej Annie Roszkowskiej w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 52/3 o powierzchni 3,5850 ha położonej w miejscowości Górne, gm. Gołdap (powiat gołdapski, województwo warmińsko – mazurskie), dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00014362/7 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 29.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), tj. 100% ceny oszacowania.

oraz

– ½ udziału przysługującego Delfinie Henryce Wujek w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 52/3 o powierzchni 3,5850 ha położonej w miejscowości Górne, gm. Gołdap (powiat gołdapski, województwo warmińsko – mazurskie), dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00014362/7 za cenę nie niższą niż cena wywoławcza wynosząca 29.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), tj. 100% ceny oszacowania.

Działka ma kształt nieregularny, zwarty. Teren nie jest uzbrojony. Dla obszaru, na którym leży nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr IX/63/2015 z dnia 03.07.2015 r. działka znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny zadrzewień i zakrzewień oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ponadto nieruchomość znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Błędzianki.  Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów na działce przeważają lasy (LsIV), a pozostałe to pastwiska trwałe (PsIV) i nieużytki (N).

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 58.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) tj. 100% ceny oszacowania.

W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie udziałów w nieruchomości w miejscowości Górne, gm. Gołdap – sygn. akt VIII GUp 180/21 oraz sygn. akt VIII GUp 229/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
  2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset złotych, 00/100) do dnia 18 listopada 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł

nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.

Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Cena: 58 000 zł brutto
Dodano: 11 października 2021
Kategoria:
Autor: BEATA WABOŁ
Województwo:
Lokalizacja: Górne
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]