Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Olszewo, gm. Boćki, pow. bielski

Opis:

Syndyk masy upadłości Andrzeja Zawadzkiego, z wniosku którego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy toczy się postępowanie upadłościowe pod sygn. akt VIII GUp 423/21,

zawiadamia o sprzedaży w trybie z wolnej ręki:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka nr ewid. 24, obręb 0013 – Olszewo o pow. 4 000 m2 (0,40 ha), gmina Boćki, powiat bielski, województwo podlaskie.
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1P/00091402/4 przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza (minimalna) ww. składnika masy upadłości wynosi 6.160,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt) złotych.

Pisemne oferty na zakup nieruchomości składać należy na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego: ul. Encyklopedyczna 2A lok.2, 01-990 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r. (liczy się data wpływu).

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 423/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA na nabycie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Zawadzkie-go” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę (przy czym dokładne wymagania dotyczące ofert określa odrębny regulamin sprzedaży).

Otwarcie oraz rozpoznanie ofert nastąpi Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Warszawie pod adresem: ul. Encyklopedyczna 2A/2, 01-990 Warszawa, w dniu 10 października 2022 r. o godzinie 12:00.

Materiały merytoryczne, w tym operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej po uprzednim złożeniu zapytania na adres: sekretariat@dorest.pl

Cena: 6 160 zł brutto
Dodano: 21 września 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olszewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]