Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową Platerów

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku IX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt IX GUp 237/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki:

1. Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 36, 37, 153, 168 i 169 z obrębu Zaborze oraz 69, 140/1, 141, 148, 383, 384, 391, 424, 434, 704, 705/1 i 941 z obręby Czuchów-Pieńki o łącznej powierzchni 4,1175 ha, gmina Platerów, powiat łosicki, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łosicach prowadzi Księgę Wieczystą KW nr SI2S/00018002/0.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych zero groszy).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych zero groszy).

Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej:

Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2022 r. na adres biura syndyka: Al. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium. Szczegółowy regulamin sprzedaży jest udostępniany po uprzednim zgłoszeniu zapytania.

Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

Cena: 24 000 zł brutto
Dodano: 17 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Platerów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]