Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową – Tymienice

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w przetargu na zakup prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiecie zduńskowolskim, gminie Zduńska Wola, miejscowość Tymienice, nr ewidencyjny działki 213/3, powierzchnia 31a 77 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1Z/00027891/6

1. Cena wywoławcza 120.200,00 zł

2. Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do 31 stycznia 2023 r. do godz. 12:00 na adres: Syndyk Masy Upadłości Wojciech Wiśniewski, ul. Puszkina 80, budynek Q2, lok. 104, prawa nawa, 93-516 Łódź z czytelnym napisem na kopercie Oferta zakupu nieruchomości XIV XIV GUp 81/21. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres

3. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku Santander numer 08 1090 2705 0000 0001 4766 7269, w tytule przelewu należy wpisać -wadium XIV XIV GUp 81/21.

4. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

5. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004 r., póz. 1758 z późn. zm.);

6. Konkurs prowadzi syndyk masy upadłości;

7. Syndyk dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

8. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka znajdującego się przy ul. Syndyk Masy Upadłości Wojciech Wiśniewski, ul. Puszkina 80, budynek Q2, lok. 104, prawa nawa, 93-516 Łódź, w dniu 1 lutego 2023 r. o godz. 12:00;

9. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane;

10. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

11. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert;

12. Uczestnik konkursu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

13. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę;

14. Cena sprzedaży, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy;

15. Regulamin konkursu zostanie wyłożony do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, przy ulicy ul. Puszkina 80, budynek Q2, lok. 104, prawa nawa, 93-516 Łódź oraz na portalu internetowym.

16. Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegóły na: wojciech.wisniewski@crpolska.pl

Cena: 120 200 zł netto
Dodano: 8 stycznia 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tymienice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]