Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w Piotrkowicach

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym „BOGRES” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie postanowienia sędziego – komisarza Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 01.06.2020 r. sygn. akt VIII GUp 43/16, sprzeda z wolnej ręki, w konkursie ofert pisemnych za cenę nie niższą niż 75 % wartości oszacowania tj. 916 725,00 zł netto (dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych netto) plus podatek VAT, wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość, szczegółowo opisaną w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego jako:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 61,59m2 wraz z urządzonymi 4 stawami oraz w części nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na cele rekreacyjne położonej w Piotrkowicach , gmina Prusice powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, działka nr 292/10, o łącznej powierzchni 10,8332 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00020065/9.

Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 5% wartości oszacowania tj. 61 115 zł do dnia 13.05.2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym masy upadłości) na rachunek bankowy mBank S.A.: 49 1140 1140 0000 5830 8400 1001.
Oferty pisemne zakupu należy składać do dnia 14.05.2021 r. do godz. 12.00 drogą pocztową do Kancelarii syndyka pod adresem 53-137 Wrocław Al. Wiśniowa 36A pok. 218. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu w dniu 17.05.2021 o godz. 12.00 w kancelarii syndyka pod adresem 53-137 Wrocław Al. Wiśniowa 36A pok. 218. Oferent nie może powoływać się na nieznajomość Regulaminu konkursu.
Szczegółowe informacje, Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są pod nr tel. 607 080 781.

Cena: 916 725 zł brutto
Dodano: 21 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piotrkowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]