Syndyk sprzeda- nieruchomość gruntowa we wsi Ostrowy, gmina Somianka

Opis:

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 246/2 o powierzchni 0,3000 ha, położonej w miejscowości Ostrowy, gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr OS1W/00069772/0 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie.
Cena to 41.778,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych).
Nieruchomość użytkowana rolniczo. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Oferty należy składać do dnia 23 marca 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.
Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 107/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Doroty Skrodzkiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2021 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.
Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy)
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Cena: 41 778 zł brutto
Dodano: 7 października 2020
Województwo:
Lokalizacja: Ostrowy
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]