Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną

Opis:

Syndyk masy upadłości Anny Małgorzaty Olechny – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Olecku zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.:

 

– prawo własności do nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0288 ha położonej w obrębie 0012 Kowale Oleckie, gmina Kowale Oleckie (powiat olecki, województwo warmińsko – mazurskie), na którą składa się działka o numerze 436/14 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem gospodarczym oraz działka niezabudowana o numerze 698 o powierzchni 0,0268, dla których Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1C/00025018/1.

 

Działka nr 698 jest niezabudowana, zlokalizowana jest na terenie ogródków działkowych, a sąsiedztwo stanowią działki wykorzystywane jako ogrody przydomowe. Według danych z ewidencji gruntów użytki działki stanowią grunty orne IVa i V klasy. Działka nr 436/14 zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem gospodarczym, garażowym. Według danych z ewidencji gruntów i budynków wybudowany on został w 1975 roku i ma powierzchnię zabudowy 20 m2.

 

Wartość wg ceny oszacowania wynosi 4.300 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3.225 zł (trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100), tj. 75% ceny oszacowania.

W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne.

 

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:

1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w Kowalach Oleckich – sygn. akt VIII GUp 78/20” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 29 lipca 2021 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 322,50 zł (trzysta dwadzieścia dwa złote 50/100) do dnia 28 lipca 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy.

Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł

nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.

 

Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl., a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Cena: 3 225 zł brutto
Dodano: 25 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kowale Oleckie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]