Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną

Opis:

W postępowaniu o sygn. V GUp 352/20 syndyk sprzeda nieruchomość gruntową – działkę nr 46/1 (grunt rolny zabudowany) oraz działkę nr 46/2 (grunt orny) o łącznej powierzchni 2,5 ha, położona w miejscowości Nadróż, gmina rogowo, powiat rypiński, dla której Sąd Rejonowy w Rypinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1Y/00014528/4.

za cenę nie niższą niż 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Oferty zgodne z regulaminem, wraz z odpowiednim wadnium należy składać do dnia 2 lutego 2022 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 4 lutego 2022 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Istnieje możliwość przesłania operatu i regulaminu w wersji elektronicznej

Cena: 260 000 zł brutto
Dodano: 27 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nadróż
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]