Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną w Kole

Opis:

Syndyk masy upadłości
Sławomira Majtczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Jaśminowej 23, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 189 i 140, o powierzchni 0,0842 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1K/00027466/0, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 271 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.04.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www. restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

  • Cena za m²: 1622.75 zł/m²

  • Rynek: Wtórny

  • Powierzchnia: 167 m²

  • Powierzchnia działki: 842 m²

  • Rodzaj zabudowy: Wolnostojący

  • Liczba pięter: Jednopiętrow

 

Cena: 271 000 zł brutto
Dodano: 30 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Koło
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]