Syndyk sprzeda nieruchomość Jedność Sp. z o.o.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości JEDNOŚĆ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Żywcu 34-300 przy ul. Rzeźniczej 18-19 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników masy upadłości JEDNOŚĆ Sp. z o.o. w Żywcu, po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 60.000,00 zł, na podstawie art. 322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 22 czerwca 2021 roku sygn. akt VI GUp 18/13 lik

Przedmiotem przetargu są następujące składniki masy upadłości:

  1. Prawo własności nieruchomość gruntowej zabudowanej obejmującej działkę ewidencyjną nr 2642 o powierzchni 1003 m², położonej w Żywcu przy ul. Garbarskiej 4-6. Nieruchomość zabudowana jest zespołem fabrycznym.

Cena wywoławcza określona została na kwotę 67.000,00 zł.

Zastrzega się również, że należności przysługujące upadłemu oraz wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – VI GUp 18/13 lik ”– „NIE OTWIERAĆ” w Biurze Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto ETNO BANK nr 25 8140 0009 0015 9391 2000 0010.
  3. Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.

 

  1. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w terminie 7 dni od końca terminu do składania ofert.
  2. Szczegółowy regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a oraz na stronie internetowej www.syndykslask.pl.
Cena: 60 000 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Żywcu
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]