Syndyk sprzeda nieruchomość Kiełpino Górne

Opis:

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 238/18/M z wolnej ręki w formie konkursu ofert syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Dominium spółka z o.o. w upadłości spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Sopocie prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 238/18/M ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości obejmującej:

prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę 171/17, obręb ewidencyjny 0036 Kiełpino Górne, o powierzchni 716 m2, zlokalizowanej w miejscowości Kiełpino Górne przy ul. Goplany, woj. pomorskie, powiat – gdański, gm. Gdańsk, dla której Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1G/00258204/6, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 94.000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 4 marca 2022 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).

2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3. Kopertę należy zaadresować:

Syndyk Dominika Bączek

ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo

sygnatura akt VI GUp 238/18/M

OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości

NIE OTWIERAĆ

4. Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej netto płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.

5. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 4 marca 2022 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 marca 2022 roku o godzinie 10.30 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.

7. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Zapraszam serdecznie do składania ofert.

Z wyrazami szacunku

Dominika Bączek – syndyk

Cena: 94 000 zł netto
Dodano: 24 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wejherowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]