Syndyk sprzeda nieruchomość komercyjną w Wojniczu

Opis:

KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości Sherman Partners spółki z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Wojniczu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:
a. wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki o numerze 256/7 położonej w Wojniczu przy ulicy Warszawskiej, w powiecie tarnowskim, województwie małopolskim, o powierzchni 1,02 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer TR1T/00109555/5,
b. wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o numerze 256/3 położonej w Wojniczu przy ulicy Warszawskiej, w powiecie tarnowskim, województwie małopolskim, o powierzchni 0,76 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer TR1T/00109559/3,
c. ruchomości opisanych jako składniki masy upadłości o numerach: od 4.4 do 4.8, od 4.10 do 4.27, od 4.30 do 4.32, 4.35, od 4.37 do 4.39, 4.47, 4.51, od 4.53 do 4.62, od 4.67 do 4.71, od 4.73 do 4.76, od 4.80 do 4.81, od 4.86 do 4.87, 4.89, od 4.92 do 4.99, od 4.102 do 4.104, od 4.114 do 4.119, od 4.121 do 4.139, od 4.141 do 4.145, od 4.150 do 4.153, od 4.155 do 4.162, od 4.164 do 4.174, od 4.177 do 4.180, od 4.182 do 4.195, od 4.197 do 4.220, od 4.223 do 4.233, od 4.237 do 4.256, 4.283, od 4.287 do 4.288, od 4.292 do 4.293 spisu inwentarza w niniejszym postepowaniu upadłościowym. Wykaz powyższych ruchomości stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępny jest w biurze Syndyka oraz na stronie internetowej www.restrukturyzacja-lucrum.pl/ogloszenia-i-przetargi/.

Nieruchomości wymienione w punkcie „a” i „b” oraz ruchomości określone w punkcie „c” stanowią łącznie Przedmiot konkursu ofert i sprzedawane są łącznie. Oferty na wybrane składniki Konkursu ofert zostaną odrzucone.
Cena wywoławcza Przedmiotu konkursu ofert, wynosi 1 735 143,00 zł (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 00/100) netto (powiększona o podatek VAT).
Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2021 r. do godziny 12.00 na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 663/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Sherman Partners sp. z o.o. w upadłości”. Decydująca jest data (w tym godzina) wpływu oferty do biura syndyka.
Oferta powinna zawierać wszystkie wskazane w Regulaminie informacje oraz oświadczenia.
Oferta powinna zawierać, w szczególności oferowaną cenę nabycia netto za Przedmiot niniejszego konkursu ofert (łącznie za cały oferowany pakiet składników masy upadłości), która winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza.
Oferent winien dodatkowo podać oferowaną cenę nabycia netto za każdy ze składników Przedmiotu konkursu ofert osobno, wyszczególniając:
i. Oferowaną cenę za nieruchomość gruntową zabudowaną stanowiącą działkę ewidencyjną nr 256/7 położoną w Wojniczu przy ulicy Warszawskiej, Województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr TR1T/00109555/5 przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, przy czym nie może ona być niższa niż 1 540 000,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto (plus podatek VAT).
ii. Oferowaną cenę za nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę ewidencyjną nr 256/3 położoną w Wojniczu, Województwo małopolskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr TR1T/00109559/3 przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, przy czym nie może ona być niższa niż 28 000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) netto (plus podatek VAT).
iii. Oferowaną cenę za cały pakiet ruchomości wskazany przez syndyka w Załączniku nr 1 do Regulaminu sprzedaży, przy czym nie może ona być niższa niż 167 143,00 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 00/100) netto (plus podatek VAT).
Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 173 514,30 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czternaście złotych 30/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Sherman Partners sp. z o.o. w upadłości w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 11 1050*******000 0090 3210 6735, najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2021 roku do godziny 12.00, przy czym liczy się faktyczny termin (w tym godzina) uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.
Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 13:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14 w Krakowie (31-514) przez syndyka w obecności wybranego przez syndyka członka komisji, notariusza oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.
Sprzedaż Przedmiotu konkursu tj. nieruchomości oraz ruchomości upadłej ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.
Regulamin przedmiotowego konkursu ofert, Załącznik nr 1 do Regulaminu i operaty szacunkowe sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00- 15:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 663/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Cena: 1 735 143 zł brutto
Dodano: 19 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wojnicz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]