syndyk sprzeda nieruchomość lokalową w Miłkach

Opis:

Syndyk Masy Upadłości

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda z wolnej ręki

 

nieruchomość lokalową o funkcji mieszkalnej o powierzchni użytkowej 37,09m2położoną w Miłkach przy ul. Giżyckiej 53/6, pow. giżycki woj. warmińsko-mazurskie wraz z udziałem 39/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu, objętą księgą wieczystą nr KW OL1G/00043464/8

Wartość nieruchomości wynosi 69 500,00zł

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych)

 

 

Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym                                  tel. 604 439 299.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: w zakładce Aktualności/Regulaminy Sprzedaży

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „oferta-Miłki ul. Giżycka 53/6” w  Biurze Syndyka 10-521 Olsztyn,  ul. Partyzantów 10/2 – w terminie do dnia 9.08.2021r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 10.08.2021r. godz. 12.00.

W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny.

Cena: 69 500 zł brutto
Dodano: 13 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Miłki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]