Syndyk sprzeda nieruchomość lokalową

Opis:

Regulamin sprzedaży prawa własności nieruchomości lokalowej zlokalizowanej przy ul. Bogusława X 20 w Darłowie, opisanej w księgach wieczystych KO1K/00015744/9, KO1K/00065669/4, KO1K/00015743/2, KO1K/00015373/7  posadzonej na działce gruntu nr 78 o powierzchni 0,0766 ha w obrębie ewidencyjnym nr 0009 Miasto Darłowo, wchodzącej w skład masy upadłości  w postępowaniu upadłościowym o sygn. VII GUp 143/20 „of”

 

I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI  PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BOGUSŁAWA X 20 W DARŁOWIE , PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI

na podstawie art. 49111a ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. – Prawo Upadłościowe

1.  Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Bogusława X 20 w Darłowie, opisanej w księgach wieczystych KO1K/00015744/9, KO1K/00065669/4, KO1K/00015743/2, KO1K/00015373/7  posadzonej na działce gruntu nr 78 o powierzchni 0,0766 ha w obrębie ewidencyjnym nr 0009 Miasto Darłowo za kwotę nie mniejszą niż  794 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł).

Wartość oszacowania powyższego prawa wynosi 794 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł).

II. TERMINY

1. Oferty dotyczące wskazanego powyżej prawa użytkowania wieczystego oferenci winni składać osobiście do biura syndyka: Biuro Syndyka Dagmara Foster ul. Bukowa 21, 75-433 Koszalin, względnie wysłać ofertę na adres Biura Syndyka listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem  do dnia 23 marca 2021 r. włącznie (liczy się data wpływu do biura). Oferta  winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed 24 marca 2021 r. – oferta na zakup nieruchomości przy ul. Bogusława X 20 w Darłowie.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 24 marca 2021 r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu kodeksu cywilnego.

III. WADIUM

1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 3% ceny minimalnej przedmiotu sprzedaży, tj. 23 820,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia zł) na rachunek bankowy masy upadłości  o nr 35 1020 4681 0000 1902 0016 3675. Termin wpłacania wadium na wskazany rachunek bankowy – najpóźniej na 1 dzień przed dniem wyznaczonym jako dzień rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku braku wpłaty  wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do konkursu.

3. W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

6. W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta, wadium zwraca się niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty przez  syndyka  na rachunek bankowy podany przez oferenta.

7. Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta,
nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

IV. WYMOGI FORMALNE OFERTY:

1. Każda z ofert powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

b) oferowaną cenę nabycia (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa;

c) proponowany termin zapłaty, oferty poniżej ceny minimalnej będą bezwarunkowo odrzucane;

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu 
sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.

2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.

V. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Wyboru oferty dokonuje syndyk. Podstawowe kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena równa cenie wywoławczej lub wyższa od niej. W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne, syndyk może: – dokonać swobodnego wyboru oferty albo – zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację). Dokonując swobodnego wyboru oferty, syndyk weźmie pod uwagę dodatkowe kryteria: sposobu uiszczenia ceny (preferowane – środki własne) oraz proponowanego termin zapłaty. Za oferty równorzędne uważa się ofertę zawierającą cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 2 % tej ceny. W przypadku skutecznego złożenia dwóch lub więcej ofert pisemnych, w których różnica pomiędzy najwyższą zaoferowaną ceną a kolejną zaoferowaną ceną nie przekroczy 2% łącznej ceny wywoławczej, syndyk przeprowadzi aukcję (licytację ustną). Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

 

2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić pozostałą część ceny nabycia na rachunek bankowy o nr 35 1020 4681 0000 1902 0016 3675 w terminie wyznaczonym przez syndyka. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek masy upadłości.

4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.

6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.

7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.

8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.

9. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Z oszacowaniem wartości nieruchomości, regulaminem konkursu oraz wszelkimi innymi dokumentami można zapoznawać się od poniedziałku do piątku w biurze syndyka przy ul. Bukowej 21 w Koszalinie. Oglądanie nieruchomości możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowych informacji udziela syndyk od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 16 pod numerem telefonu 666 030 603 lub drogą elektroniczną.

Cena: 794 000 zł brutto
Dodano: 10 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Darłowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]