Syndyk sprzeda nieruchomość mieszkalno – usługową

Opis:

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia działki: 5 131 m²
  • Powierzchnia: 155,91 m²
  • Rynek: wtórny
  • Liczba pokoi: 4
  • Rodzaj zabudowy: wolnostojący
  • Liczba pięter: 1 piętro

Opis

Syndyk masy upadłości sprzeda zorganizowaną części przedsiębiorstwa upadłego stanowiącą zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem środków finansowych zgromadzonych w kasie i na rachunku bankowym upadłego oraz roszczeń przysługujących upadłemu, obejmujący: I). prawo własności zabudowanej działki gruntu nr 324/3 AM-1 o powierzchni 0,5131 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno — garażowym o powierzchni 155,91 m2 budynkiem hydroforni oraz trzema studniami, dla której to działki Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr K/00049585/8 (adres: Lądek – Zdrój, Skrzynka 8B); II). Ruchomości zgromadzone w nieruchomości

— za cenę netto nie mniejszą niż  262.680,60 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych, 60/100). Podana cena jest ceną netto, cena nabycia zostanie powiększona o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT. Na dzień niniejszego obwieszczenia sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Ø  Termin składania ofert: 28 kwietnia 2020 r. – liczy się data wpływu oferty pisemnej, na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15, z dopiskiem: ” dopiskiem: „Postępowanie na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa  „Grupa Budowlana Aqua-Bud Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa  – NIE OTWIERAĆ”

Termin rozpoznania ofert: 30 kwietnia 2020 r., godz. 09:15 w miejscu: Kancelaria Syndyka.

Ø  Termin ewentualnej aukcji: 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 15:00 w miejscu: w Kancelarii Syndyka (oferenci zostaną powiadomieni o miejscu przeprowadzenia aukcji wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w ofercie).

Pełne warunki sprzedaży po zapytaniu telefonicznie.

Cena: 262 681 zł netto
Dodano: 23 marca 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skrzynka 8b,
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]