Syndyk sprzeda nieruchomość mieszkanie własnościowe 31,4 m2

Opis:

Syndyk Masy Upadłości ustanowiony Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt V GU 171/21 informuję o sprzedaży składnika masy upadłości lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Rabiańskiej nr 16 w Toruniu

Oferty zakupu należy składać w formie pisemnej na adres syndyka Masy Upadłości Beaty Szarszewskiej ul. Wita Stwosza 6 lok 6 87-100 Toruń.

1. Ofertę sporządza się w języku polskim. Oferta zawiera:
a. imię i nazwisko oferenta oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia, a także adres korespondencyjny, adres email i nr telefonu kontaktowego a w przypadku oferenta, który nie jest osobą fizyczną – firmę i siedzibę oferenta oraz adres korespondencyjny,
b. w przypadku oferenta, który nie jest osobą fizyczną – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, w którym oferent jest zarejestrowany,
c. wskazanie numeru PESEL, NIP i REGON oferenta, jeżeli zostały nadane,
d. oferowaną cenę nabycia brutto wyrażoną w walucie polskiej, nie niższą niż cena wywołania,
e. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu przetargu,
f. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i akceptacji jego postanowień,
g. oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 4,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Przedmiotu przetargu,
i. oświadczenie, że finansującym nabycie Przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot,
j. dowód wpłaty wadium,
k. wskazanie banku i numeru rachunku bankowego do zwrotu wadium.
2. Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez oferenta. Oferta złożona przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, powinna być podpisana przez osoby uprawnione do jej reprezentacji. W takim przypadku oferent załącza do oferty dokumenty, z których wynika umocowanie do działania w imieniu oferenta osób, które podpisały ofertę i oświadczenia.
3. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.
4. Oferta niespełniająca wymogów Regulaminu przetargu podlega odrzuceniu bez wzywania do jej uzupełnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli braki oferty nie uniemożliwiają przeprowadzenia przetargu, a oferta nie budzi wątpliwości co do swojej treści i prawdziwości, Organizator przetargu może dopuścić ofertę niespełniającą wymogów Regulaminu przetargu do udziału w przetargu.

cena wskazana w ogłoszeniu jest cena minimalną

termin składania ofert 29 października 2021 roku – decyduje data wpływu

kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 11-14

Szczegóły składania oferty pod adresem syndykszarszewska@gmail.com
osobom zainteresowanym może zostać udostępniony operat szacunkowy po uprzednim zgłoszeniu oraz zaprezentowana nieruchomość po uprzednim ustaleniu terminu

Cena: 173 000 zł brutto
Dodano: 21 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]