Syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną w m. Promnice

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 678/20 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne 7/12 oraz 7/13 położonej w m. Promnice, gmina Czerwonak, powiat poznański dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00225792/5.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 228 022 zł (słownie dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote 00/100) tj. 100% wartości oszacowania.

Operat szacunkowy wraz z regulaminem przetargu dostępny jest do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu.

Oferty pisemne należy składać do dnia 13 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka ul. Dziedzicka 6/1 61-344 Poznań, z dopiskiem „Nie otwierać- oferta przetargowa XI GUp 678/20”

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 o godz. 12:15 w Ogrodowa 12- Conference Center, ul. Ogrodowa 12 w Poznaniu.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 13 grudnia 2021 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 22 802 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwa złote) na rachunek bankowy o numerze:

80 1140 2004 0000 3302 8054 5086

z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XI GUp 678/20”

Szczegółowe informacje można uzyskać, telefonicznie pod numerem 608 466 470 (w godz. 10-14 od pon- pt), a także pocztą elektroniczną: syndyk.przetargi@gmail.com

Cena: 228 022 zł brutto
Dodano: 17 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Promnice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]