Syndyk sprzeda nieruchomość Poznań, Krasickiego

Opis:

Syndyk masy upadłości w sprawie XI GUp 185/17, prowadzonej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Poznań (adres ul. Krasickiego, 61-412 Poznań) o powierzchni 154 m2. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi dla nieruchomości KW nr PO2P/00171255/2.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne, obciążają nabywcę.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Piotra Petlickiego – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy XI GUp 185/17 należy składać do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 (decyduje data doręczenia na podany adres) bezpośrednio lub listownie na adres Kancelarii Syndyka Masy Upadłości ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań. Oferta powinna zawierać co najmniej propozycję ceny oraz dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. nr: 35 1090 1362 0000 0001 3513 9952 w wysokości 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) z dopiskiem „Wadium” i oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy oferta (nr księgi wieczystej). Dniem wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta zostanie przyjęta. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Rozstrzygnięcie konkursy nastąpi w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00 w miejscu składania ofert. Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez odszkodowania z tego tytułu.

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: +48 539 733 444, bądź kierując zapytanie dotyczące sprzedaży drogą mailową na wyżej podany adres mailowy.

Cena: 39 000 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań, Jeżyce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]