Syndyk sprzeda nieruchomość Poznań, Krasickiego 27

Opis:

Syndyk masy upadłości w sprawie XI GUp 185/17, prowadzonej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowo-magazynowym w zabudowie bliźniaczej, położonej w miejscowości Poznań (adres ul. Krasickiego 27, 61-412 Poznań) o powierzchni 356 m2, budynek w zabudowie bliźniaczej jest 3-kondykcyjny. Pierwsze piętro składa się z kuchni, łazienki, 2 pomieszczeń biurowych, korytarza i klatki schodowej. Parter składa się z klatki schodowej, 2 pomieszczeń biurowych. Przyziemie składa się z hali warsztatowej ze składzikiem. Piwnica składa się z klatki schodowej, korytarza, kotłowni, wc, łazienki i pomieszczenia biurowego. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 129,3 m2, a powierzchnia hali warsztatowej ze składzikiem 128,3 m2. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi dla nieruchomości KW nr PO2P/00072985/4.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 571 500,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne, obciążają nabywcę.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Piotra Petlickiego – NIE OTWIERAĆ” z podaniem sygnatury akt sprawy XI GUp 185/17 należy składać do dnia 30 września 2021 r. do godz. 10:00 (decyduje data doręczenia na podany adres) bezpośrednio lub listownie na adres Kancelarii Syndyka Masy Upadłości ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań. Oferta powinna zawierać co najmniej propozycję ceny oraz dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. nr: 35 1090 1362 0000 0001 3513 9952 w wysokości 57 150,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) z dopiskiem „Wadium” i oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy oferta (nr księgi wieczystej). Dniem wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta zostanie przyjęta. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez w siedzibie Kancelarii Syndyka Masy Upadłości w dniu 30 września 2021 roku o godzinie 11.00. Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez odszkodowania z tego tytułu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: +48**********44, bądź kierując zapytanie dotyczące sprzedaży drogą mailową na wyżej podany adres mailowy.

Cena: 571 500 zł netto
Dodano: 31 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]