Syndyk sprzeda nieruchomość przy ul. Wolskiej 165 w Warszawie

Opis:

Syndyk masy upadłości Wolska Aparthotel sp. z o.o. w upadłości z siedzibą
w Warszawie (01-258) przy ul. Wolskiej 165, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000742520, sygn. akt XVIII GUp 174/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności do lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, o pow. 48,03 m(2) położonego w Warszawie przy ul. Wolskiej 165 nr lokalu U9, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00460344/0 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, o pow. 24,13 m(2), oraz związany z lokalem udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 7215/1074600, który stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00456111/7, za cenę nie niższą niż 296.000,00 zł netto.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2022 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Doroty Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa (po wcześniejszym umówieniu się i w godzinach pracy Kancelarii) lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2022 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.30.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 501 541 541.

Cena: 296 000 zł netto
Dodano: 10 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Wola
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]