Syndyk sprzeda nieruchomość rolną, Błotnica, gmina Gronowo Elbląskie

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntową nr 52 o powierzchni 7,6904 ha, położonej w obrębie nr 0001 Błotnica, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00100828/4 przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 266 088,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2022 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 26 600,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 98 1140 1153 0000 4640 5200 1216 w terminie do dnia 28.07.2022 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 29.07.2022 roku o godzinie 13:00.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 29.07.2022 o godzinie 14:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

9. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć z syndykiem warunkową umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku. Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi w terminie wyznaczonym przez syndyka, o którym oferent zostanie przez syndyka poinformowany.

10. W przypadku zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, umowa ta zostaje niezwłocznie przesłana do właściwego oddziału terenowego KOWR w celu wykonania przez KOWR ustawowego prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 3 k.o.w.r.

11. Niezłożenie przez KOWR w terminie miesiąca od otrzymania warunkowej umowy sprzedaży oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu, pisemne poinformowanie o niekorzystaniu z prawa pierwokupu jak również bezskuteczny upływ miesięcznego terminu – oznaczają zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w terminie wyznaczonym przez syndyka.

12. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pozostałą cenę na wskazany w pkt. 6 numer rachunku bankowego nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy docelowej.

13. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu, syndyk, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia przez KOWR o skorzystaniu z prawa pierwokupu, zwraca wybranemu oferentowi wadium.

14.Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

15.Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

16. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

17.Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

Cena: 266 088 zł brutto
Dodano: 21 stycznia 2022
Województwo:
Lokalizacja: Błotnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]