Syndyk sprzeda nieruchomość rolną zabudowną

Opis:

Syndyk masy upadłości Marcina Akus – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kiliankach, gm. Kowale Oleckie (sygn. akt VIII GUp 134/21) zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.:

Prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr: 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 2, 3/1, 4/1, 6, 7/1, 10, 11/1, 12 i 15 o łącznej powierzchni 37,0938 ha położonej w miejscowości Kilianki, gminie Kowale Oleckie (powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie), zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 89 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 795 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1C/00004485/2.

W skład nieruchomość wchodzi czternaście działek: nr 1/3 o pow. 0,2889 ha, nr 1/4 o pow. 6,9644 ha, nr 1/5 o pow. 0,0437 ha, nr 1/6 o pow. 0,0098 ha, nr 1/7 o pow. 0,0098 ha, nr 2 o pow. 6,5597 ha, nr 3/1 o pow. 3,4229 ha, nr 4/1 o pow. 10,9521 ha, nr 6 o pow. 0,5160 ha, nr 7/1 o pow. 0,5416 ha, nr 10 o pow. 0,0941 ha, nr 11/1 o pow. 0,4271 ha, nr 12 o pow. 6,9549 ha i nr 15 o pow. 0,3088 ha położonych w obrębie 0011 Kilianki, gm. Kowale Oleckie, które stanowią grunty orne, łąki trwałe, rowy, pastwiska trwałe, lasy, nieużytki, użytki rolne zabudowane. Działka nr 6 zabudowana jest domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz trzema budynkami gospodarczymi. Działka nr 7/1 zabudowana jest oborą.

Dla obszaru, na którym leży nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie zostało zatwierdzone Uchwałą nr RG.0007.188.2013 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Wartość wg. ceny oszacowania wynosi 1.728.000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 891.750,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) tj. 75% ceny oszacowania.

W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:

1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości w miejscowości Kilianki, gm. Kowale Oleckie – sygn. akt VIII GUp 134/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 89.175,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) do dnia 7 kwietnia 2022 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.

Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Cena: 891 750 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olecko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]