Syndyk sprzeda nieruchomość – udział 1/2 – Kuznocin

Opis:

Syndyk masy w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 60/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Kuznocin (nr domu 14b), gmina Sochaczew, woj. mazowieckie, stanowiąca działkę nr ew. 202/1, o powierzchni 0,1626 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1O/00021107/7. Minimalna cena sprzedaży wynosi 414.400,00 zł brutto (słownie: czterysta czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 41.440,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27.07.2021 r., przy ul. Juliana Bartoszewicza 3/9, 00 – 337 Warszawa, o godzinie 12:00. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową. Bank udzielił promesy. KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY.

k.nowacka-syndyk@o2.pl

 

 

Cena: 414 400 zł brutto
Dodano: 29 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kuznocin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]