Syndyk sprzeda nieruchomość w Bielawie

Opis:

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego PBI S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:
nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 13.457m2, położoną w Bielawie przy
ul. Bankowej 11 składającą się z działek 784 i 796/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr SW1D/00042106/1 za cenę nie niższą niż 1.616.144 zł.
Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 16 1050 1575 1000 0022 9005 9944 z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”.
Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 8 lipca 2021 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.
Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.
Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 792 70 79, 698 934 460 w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: ***@k******.pl.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2021 r.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 1 616 144 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bielawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]