Syndyk sprzeda nieruchomość w Lisewie, powiat chełmiński

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki, wchodzący w skład masy upadłości Janusza Adamkiewicza (sygn. akt V GUp 71/20), udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej przy ul. Gen. Józefa Hallera 8 w miejscowości Lisewo, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę nr 280/5 objętej księgą wieczystą nr TO1C/00018013/7, działkę numer 280/4 objętą księgą wieczystą nr TO1C/00006480/4, działkę nr 280/3 objętą księgą wieczystą TO1C/00018012/0, które prowadzi Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, tworzących jedną całość gospodarczą z dostępem do drogi publicznej, za cenę nie niższą niż 143.000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych brutto).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 19 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.

Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka – ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.

Aby uczestniczyć w przetargu należy równocześnie złożyć ofertę na pozostały udział w nieruchomości wchodzący w skład masy upadłości Kamili Adamkiewicz.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pl lub nr. telefonu 732 713 111

Cena: 143 000 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lisewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]