Syndyk sprzeda nieruchomość w Miałach

Opis:

Syndyk masy upadłości Lecha Witmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „BARTEK PRZEDSIĘBIORSTWO LECH WITMAN” w upadłości, sygn. akt XVIII
GUp 196/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Miałach, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 521, 522, 523, 524, 525, 519/2, 520/2 o łącznej powierzchni 5,2472 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą
nr PO2T/00024722/5 (dalej: „Nieruchomość niezabudowana”),
za cenę nie niższą niż określona w opisie i oszacowaniu wartość likwidacyjna stanowiąca kwotę 487.000,00 zł netto.
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze
Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 501 541 541.

Cena: 487 000 zł brutto
Dodano: 26 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Miały
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]