Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Lipiny

Opis:

Syndyk masy upadłości Funduszu Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. w upadłości w Warszawie (KRS 0000395355, REGON 145339559, NIP 5252516645), sygn. akt XIX GUp 951/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, na którą składają się działki o nr ewidencyjnym: 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 234/1, 282/232, położonej w miejscowości Lipiny (05-317), gmina Mrozy – obszar wiejski, powiat miński, województw mazowieckie, obręb 0012 Lipiny, powierzchnia gruntu 2,9163 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr SI1M/00116553/2, za cenę nie niższą niż określona w opisie i oszacowaniu wartość rynkowa stanowiąca kwotę 71.000,00 zł netto. Wadium wynosi 7.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.50.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze
Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Dodatkowe informacji pod nr tel. + 48 501 541 541.

Cena: 71 000 zł brutto
Dodano: 9 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lipiny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]