Syndyk sprzeda nieruchomość w Nowej Wsi Ełckiej (działki – 5030 m2, budynek – 808m2)

Opis:

Syndyk masy upadłości Ireny Słyż  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Buczkach, gm. Ełk (sygn. akt GUp VIII 105/21) zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.:

– Prawo własności do nieruchomości położonej w Nowej Wsi Ełckiej, gminie Ełk (powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie), na którą składa się działka niezabudowana nr 281/4 o powierzchni 0,0971 ha oraz działka nr 281/3 o powierzchni 0,4059 ha zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 808 m2, dla których Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1E/00031581/5.

Cena wywoławcza wynosi 1.728.000 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych, 00/100).

W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Ełckiej nr KW OL1E/00000031581/5 – sygn. akt VIII GUp 105/21” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 16 września 2021 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
  2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 172.800 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100) do dnia 15 września 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.

 

Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl., a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Cena: 1 728 000 zł brutto
Dodano: 8 września 2021
Kategoria:
Autor: BEATA WABOŁ
Województwo:
Lokalizacja: Nowa Wieś Ełcka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]