Syndyk sprzeda nieruchomość w Opolu Lubelskim

Opis:

Syndyk masy upadłości Michała Kusia prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kuś Michał MK Consulting w Opolu Lubelskim (sygn. akt IX GUp 100/16) zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu Lubelskim, ul. Al. 600-lecia, składającej się z działki nr 33/1, o pow. 0,6512 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU10/00060303/6.

Cenę sprzedaży stanowi 64,69 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. 370.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy 00/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, przesyłką pocztową–listem poleconym lub złożenie osobiście w Biurze Syndyka, w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r., do godz.14.00 w zamkniętej zapieczętowanej kopercie na adres: Biuro Syndyka Krzysztof Gołaszewski, ul. Godebskiego 6/1 , 20 – 045 Lublin, z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości położnej w Opolu Lubelskim, sygn. akt: IX GUp 100/16”

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 10% ceny sprzedaży tj. 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony w mBanku o numerze 59 1140 1094 0000 3264 0600 1001 z dopiskiem „Wadium-konkurs ofert IX GUp 100/16.” Szczegółowe informacje dotyczące mienia objętego sprzedażą można uzyskać w Biurze Syndyka, ul. Godebskiego 6/1, 20 – 045 Lublin, tel. +48**********18.

Cena: 370 000 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Opole Lubelskie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]